DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH:

Fundacja Geko im. Moniki Mnich zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: fundacjageko.pl, iskra.opole.pl, drogowskazykultury.org

Fundacja Geko nie jest podmiotem publicznym.

Fundacja Geko nie posiada aplikacji mobilnych.

Data publikacji stron internetowych:

Aktualną wersję strony fundacjageko.pl opublikowano 2021-07-13

Aktualną wersję strony iskra.opole.pl opublikowano 2022-08-05

Aktualną wersję strony drogowskazykultury.org opublikowano 2022-12-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-31

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

·       brak tekstu alternatywnego dla niektórych elementów graficznych,

·       nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają alternatywę tekstową,

·       niektóre z pól formularzy nie zawierają etykiet,

·       na stronie występują obszary o zbyt niskim kontraście,

·       niektóre elementy wykazują brak prawidłowej struktury treści,

·       CAPTCHA może powodować nieprawidłowe wyświetlanie na niektórych urządzeniach mobilnych

 

Przygotowanie aktualnej wersji deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2022-12-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków stron odpowiada:

Jakub Lasek, e-mail: j.lasek@fundacjageko.pl, telefon: +48 502 394 199

Każdy ma prawo:

·        zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej stron lub ich elementów,

·        zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej stron lub ich elementów,

·        wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·        dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·        wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·        wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej,

·        rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, Fundacja przekaże informację na ten temat do osoby zgłaszającej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Rada Fundacji Geko
Adres: Damrota 1 lok.2, 46-020 Opole
e-mail: 
biuro@fundacjageko.pl; p.mnich@fundacjageko.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Biuro Fundacji Geko znajduje się w lokalu nr 002

W Centrum Dialogu Obywatelskiego (CDO)
Budynek Urzędu Miasta Opole, ul. Damrota 1

·        Do budynku prowadzą dwa wejścia:

o   wejście bez podjazdu dla wózków,

o   z podjazdem dla wózków i dostępem do dźwigu osobowego umożliwiającego dojazd do poziomu 0 budynku, dźwig ten obsługiwany jest przez pracowników ochrony budynku.

·        Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

·        Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.

·        Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze budynku.

·        W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.

·        Przed budynkiem wyznaczone są stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych.

·        Wszelkich informacji o dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Centrum Dialogu Obywatelskiego, a w przypadku samego lokalu Fundacji czyni to każdorazowo personel Fundacji.

·        Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.


 

biuro@fundacjageko.pl

fundacjageko.pl

fb.me/FundacjaGeko

 

 

Fundacja Geko

ul. Odrowążów 3/5, 45-089 Opole

NIP: 754 33 42 820